راهنمای کاربری تنظیمات بسته های کاری در آسوده

راهنمای کاربری تنظیمات بسته های کاری و روش ثبت کارها (ایجاد کارت) در آسوده مقاله های راهنمای کاربری تنظیمات بسته های کاری در آسوده برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است.برای مشاهده هر یک از مقاله ها روی عکس زیر عنوان کلیک کنید. برای مشاهده فایل مقاله راهنمای کاربری روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

1. تنظیمات بسته های کاری