مدیریت پروژه

آسوده با توجه به اهمیت مدیریت پرسنل در روند پیشبرد برنامه ریزی و بالا بردن کیفیت کار و اهداف از پیش تعیین شده، قابلیت های مختلف و کاربردی را برای بهبود مدیریت پرسنل در نظر گرفته است

.

امروزه كیفیت در تمام دنیا دغدغهای است که متخصصان در حیطه های مدیریت آن را از بزرگترین چالشهای مدیریت پروژه تلقی می کنند زیرا به قطعیت می توان گفت که بدون کیفیتی بالا هرگز در سطح جهانی به موفقیتی نخواهند رسید.

 آسوده پروژه را مجموعه ای از فعالیت هاي منطقی و مرتبط با یکدیگر تلقی می کند  و معتقد است که برای مدیریت پروژه باید با برنامه ریزی دقیق و کنترول مداوم آن براي تحقق اهداف از پیش تعیین شده، در چارچوب برنامۀ زمانی که به آن  مدیریت زمان اطلاق می شود و بودجه بندي از قبل طرح ریزي شده که بخش مدیریت مالی است، و استفاده از تیمی متخصص و کارآمد که مدیریت پرسنل تلقی می شود، گام برداشت.

 به بیانی دیگر پروژه مجموعه ای از اهداف است که برای تحقق آن ها باید با مدیریتی درست و کارآمد از زمان، منابع انسانی، مالی و ... بیشترین  وبهترین بهره برداری را برای تحقق اهداف در کیفیتی رضایت بخش را داشت.

یکی از مهمترین بخش های مدیریت پروژه برای بالا بردن کیفیت اهداف از پیش تعیین شده پروژه ،  قابلیت بالا در مدیریت پرسنل  است که منجر به  بالا بردن بازدهی تیم ، سرعت بخشیدن به روند پیشبرد پروژه، صرفه جویی در منابع مالی و ... است.

 اگر پروژه  را فرآیندي از فعالیت هاي هماهنگ و تحت کنترل، که داراي تاریخ هاي شروع و پایان مشخص به طوری که موظف به تحقق اهدافی منطبق با نیازمندي هاي مرد نظر که شامل محدودیتهای زمانی،هزینه ای و ... هستند در نظر بگیرید اهمیت منابع انسانی و نیازمندی به مدیریت کارآمد پرسنل بیشتر به چشم میآید.

آسوده با توجه به اهمیت مدیریت پرسنل در روند پیشبرد برنامه ریزی و بالا بردن کیفیت کار و اهداف از پیش تعیین شده، قابلیت های مختلف و کاربردی را برای بهبود مدیریت پرسنل در نظر گرفته است :