چگونه برنامه کاری خود را ثبت کنیم؟

چگونه برنامه کاری خود را ثبت کنیم؟

از طریق دسترسی سریع در صفحۀ داشبورد، وارد گروهی که شیفت کاری خود را در آن ثبت می کنید شده:

 

روی گزینۀ منابع انسانی کلیک کنید :

 

 به  پنجرۀ  "برنامه کاری" رجوع کنید:

 

روی گزینۀ "ایجاد برنامۀ کاری" کلیک کنید، برنامه کاری خود را تنظیم کرده و روی گزینۀ " ایجاد برنامه کاری" کلیک کنید: