تنظیم تاریخ سررسید در کار ها (کارت ها) چگونه است؟

تنظیم تاریخ سررسید

روی  عنوان کنترول زمان کلیک کنید، روی بازه زمانی کلیک کنید، در قسمت تعیین موعد مقرر تاریخ و ساعت سر رسید را مشخص کنید روی گزینه ذخیره تغییرات کلیک کنید  :

موعد_مقرر،کارت، مدیریت