تنظیم بازه زمانی در کارها (کارت ها) چگونه است؟

تنظیم تاریخ شروع و پایان

روی  عنوان کنترول زمان کلیک کنید، روی بازه زمانی کلیک کنید، در قسمت بازه زمانی تاریخ شروع و تاریخ پایان را وارد کرده و روی گزینه ذخیره تغییرات کلیک کنید: