اضافه و حذف کردن زمان‌های کاری در شیفت های کاری چگونه است؟

اضافه و حذف کردن زمان‌های کاری در شیفت های کاری چگونه است؟

از طریق دسترسی سریع در صفحۀ داشبورد، وارد گروهی که شیفت کاری خود را در آن ثبت می کنید شده:

 

روی گزینۀ منابع انسانی کلیک کنید و گزینۀ ثبت زمان دستی را انتخاب کنید:

به ویرایش(حذف و اضافه) ساعت کاری خود بپردازید و روی گزینۀ ویرایش ساعت کاری کلیک کنید: