چگونه زمان‌های کاری خود را ثبت کنم؟

چگونه زمان‌های کاری خود را ثبت کنم؟

درهر کارت ایجاد شده در بستۀ کاری سر برگ کنترول زمان را انتخاب می کنید:

زمان کاری- ثبت زمان کاری در آسوده-

سپس  قسمت "ثبت زمان صرف شده" را هنگام شروع کار فعال کرده و پس از اتمام کار آن را غیر فعال می کنید،  زمان کاری شما ثبت می شود ؛ زمان بر اساس دقیقه و ساعت و روز محاسبه می شود که روز بر اساس هشت ساعت کاری محاسبه می شود:

زمان های کاری خود- آسوده- گروه