چگونه باید مالکیت سازمان و یا پروژۀ ساختاردار را انتقال دهیم؟

چگونه باید مالکیت سازمان و یا پروژۀ ساختاردار را انتقال دهیم؟

لازم به ذکر است که تنها مالک پروژه می تواند مالکیت را تغییر دهد؛ وارد پروژۀ ساختاردار شده، سپس از نوار عمودی سمت راست گزینه " تنظیمات " را انتخاب کرده و در پنجره باز شده از قسمت "اعضاء پروژه " از طریق  "انتقال مالکیت"  مالکیت پروژه را به فرد دیگری منتقل کنید.