کپی کردن کارها چگونه است؟

کپی کردن کارها چگونه است؟

وارد بستۀ کاری مورد نظر شده؛  در سر برگ بورد، در بالای لیست کارت های مورد نظر روی آیکن سه نقطه کلیک کرده وکپی لیست را انتخاب می کنید:

 

سپس پنجره کپی لیست را مشاهده کرده و روی گزینۀ کپی لیست کلیک کنید:

 

 

حالا کپی از لیست کارهای خود را در اختیار دارید: