پیوست کردن فایل به تسک ها چگونه است؟

پیوست کردن فایل به تسک ها چگونه است؟

وارد پروژه مورد نظر شده و کارتی که می خواهید فایلی را به آن پیوست کنید را با کلیک باز کنید و در سر برگ جزئیات روی علامت به علاوه کنار پیوست کلیک کنید و فایل مورد نظر خود را انتخاب کنید.