چگونه نام پروژه را تغییر دهم؟

چگونه نام پروژه را تغییر دهم؟

تغییر نام در پروژه ساده و ساختاردار متفاوت است :

وارد پروژۀ ساختاردار شده و روی آیکن مداد کنار عنوان پروژه کلیک کنید :

 

در کادر باز شده به اسم " ویرایش پروژه" می توانید عنوان، توضیحات و الگو پروژه خود را تغییر دهید و در انتها برای اعمال تغییرات روی گزینۀ ذخیره تغییرات کلیک کنید:

 

در پروژه ساده ( بستۀ کاری) : نام پروژه در پروژه ساده( بستۀ کاری)  در بالای سمت راست آن درج شده  که برای تغییر آن باید روی آیکن مداد کنار عنوان کلیک کنید:

 

 در کادر باز شده به اسم "ویرایش بستۀ کاری" می توانید عنوان و توضیحات پروژۀ سادۀ خود را تغییر دهید و در انتها روی گزینۀ ذخیره تغییرات کلیک کنید: