قیمت تمام شده چیست, و چگونه محاسبه میشود؟

قیمت تمام شده چیست, و چگونه محاسبه میشود؟

بر اساس ساعت کاری کارمندان و هزینه بخش های دیگر در پروژه های ساختار دار می توانید هزینه تمام شده هر بخش را مشاهده کنید