چگونه از پروژۀ خود خروجی بگیرم؟

چگونه از پروژۀ خود خروجی بگیرم؟

وارد پروژۀ ساختار دار خود شده و روی آیکن تنظیمات در نوار سمت راست پروژه  کلیک کنید:

 

در قسمت  تنظیمات گروه ساختار دار روی گزینۀ دریافت خروجی از پروژه کلیک کنید: