گروه ساختار دار چه کاربردی دارد؟

گروه ساختار دار چه کاربردی دارد؟

گروه ساختار دار برای اداره بیزینس های بزرگ و پروژه های گسترده و کارهای ادارات و سازمان های خصوصی و دولتی و ... کار برد دارد

که شامل بخش های نمودار درختی ،نقشه راه، فصل و اهداف است