الگو در بسته های کاری

الگوها در بسته های کاری

الگوها در بسته های کاری به روزهای هفته،اعضای پروژه، واحد اداری،کانبان و بدون الگو تقسیم می شوند که هر کدام را که انتخاب کنید با کلیک روی تیتر ستون ها امکان تغییر و ویرایش نام ستون های کاری در اخیار شما قرار می گیرد