مدیریت منابع انسانی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿت ﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می اید ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﮐﻮﺷش ﻫﺎى ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد و ﻫﻤﭽنان ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎى سازمان یافته ﮔﺴﺘﺮش می ﯾﺎبد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮان از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﺮﺧﻮردار می گردد. مدیریت، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻄﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ، افراد گروه ها برای دستیابی ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮوﻫﻰ، به طور موثروبا انگیزه، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾند.

اﻣﺮوزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﯾﮑﻰ از داﻧﺶﻫﺎى ﺿﺮورى ﺑﺮاى ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ها و ﺗﻼش ﻫﺎى ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می آﯾد. ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮردارى از داﻧﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓت در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ به ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﻠﻰ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ داﻧﺶ ﻣﺬﮐﻮر و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﻰ ﮐﻪ آن داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ها به ﻋﻬﺪه دارد ﭘﺮداﺧته می شود اما ﻗﺒﻞ از آن ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮیت و وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳﻰ وﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺪﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮى آورده ﺷﻮد.

 

تعریف مدیریت:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿت ﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می اید ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﮐﻮﺷش ﻫﺎى ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد و ﻫﻤﭽنان ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎى سازمان یافته ﮔﺴﺘﺮش می ﯾﺎبد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮان از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﺮﺧﻮردار می گردد. مدیریت، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻄﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ، افراد گروه ها برای دستیابی ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮوﻫﻰ، به طور موثروبا انگیزه، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾند.

 

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰِ، ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋى کلی ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف تعیین و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺎﻣﻌﻰ از ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎمه ﻫﺎ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿت ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻰ باشد. ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ دومین وظیفه اساسی مدیریت است وان ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و ﮔﺮوه بندی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ها و وﻇﺎﯾﻒ، تعیین اختیارو مسئوﻟﯿﺖ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ و ﻓﻌﺎﻟﺖ ها و ﻃﺮاﺣﻰ ﻧﻈﺎم ﮔﺰارش دﻫﻰ می باشد.

 

 

اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ:

 ﻫﺪفﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ از ﻫﺪف ﻫﺎى ﮐﻠﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ، زﯾﺮا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧسانی ﺟﺰﺋﻰ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﺪهد. داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﭘﻰ ﺟﻮﯾﻰ اﻫﺪاف زﯾﺮ در راﺳﺘﺎى اﻫﺪاف ﮐﻠﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺎم ﺑﺮﻣﻰ دارد : 

–ﺗﺄﻣﯿﻦ نیروی انسانی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

– ﭘﺮورش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎیی ها وانگیزه نیروی انسانی

-حفظ و نگهداری نیروی انسانی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از ﻃریق برقراری نظام پرداخت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻌﺎدل و اﻧﮕﯿﺰه ای

-  ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺴﻮﯾﻰ ﻻزم ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف ﻓﺮدى و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻى اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻐﻠﻰ.

 

وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ:

 

ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮﺳﻨﻠﻰ در ﻣﺤﺪوده وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺬب و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ برنامه ﻫﺎى آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺳﻄﺢ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ، کارکنان شاﯾﺴﺘﻪ را ﺣﻔﻆ و ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎى آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮﺳﻨﻠﻰ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺮاﯾﻰ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ وﻇﺎﯾﻒ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﺎنطور ﮐﻪ اﺷﺎره شد ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮى ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دادن ﭼﻬﺎر وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ، رهبری و نظارت را سرلوحه ﮐﺎرﻫﺎى ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دﻫد در واﻗﻊ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮﺳﻨﻠﻰ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ و اﺟﺮاﯾﻰ را ﺑﻪ ﺪ ﻋﻬﺪه دارند.  آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺮاﯾﻰ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی نمایند. ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ وﻇﺎﯾﻒ و ﻓﻌﺎﻟﯿت های واﺣﺪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، افراد تحت ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺧﻮد را ﻫﺪاﯾﺖ و رﻫﺒﺮى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮاى ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻓﺮاد و اﻧﺠﺎم ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﭙﺮدازند. ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻰ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻞ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ می ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺮاﯾﻰ در ﻗﻠﻤﺮو واﺣﺪ ﺧﻮد ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدد.

 

 

منبع: کتاب مدیریت منابع انسانی