وبلاگ آسوده

مقالات مرتبط با مدیریت پروژه و نرم افزار آسوده

خروج ، آرشیو و حذف بسته های کاری و پروژه ها

خروج ، آرشیو و حذف بسته های کاری و پروژه ها مقالۀ راهنمای کاربری روش خروج ، آرشیو و حذف و پروژه ها و بسته های کاری در آسوده را برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده فایل مقاله راهنمای کاربری روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/11/29 12:56:55

مدیریت پروژه

آسوده با توجه به اهمیت مدیریت پرسنل در روند پیشبرد برنامه ریزی و بالا بردن کیفیت کار و اهداف از پیش تعیین شده، قابلیت های مختلف و کاربردی را برای بهبود مدیریت پرسنل در نظر گرفته است

نوید کیانفر  1399/9/13 10:31:02

مدیریت و کنترل پروژه چیست؟

مديريت‌پروژه برنامه‌ريزي و هدايت پروژه در چهارچوب زمان ، هزينه و كيفيت مشخص به‌سوي ايجاد نتايج مشخص‌ آن است . مديريت‌پروژه فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي ، سازماندهي ، نظارت بر اجرا و هدايت اجرا را در بر مي‌گيرد و سعي ‌دارد تا با استفاده‌ درست از منابع ، نتايج مشخص و موردانتظار را با هزينه‌ توافق‌شده‌ قبلي در موعد درست خود تحويل ‌دهد . به بيان ديگر: مديريت پروژه بكارگيري دانش ، مهارتها ، ابزار و تكنيكهاي لازم در اداره جريان اجراي فعاليتها ، به منظور رفع نيازها و انتظارات متوليان از اجراي پروژه است . مديريت پروژه در اجراي اين مهم از دو بازوي قدرتمند برنامه‌ريزي و كنترل پروژه بهره مي‌گيرد.

نوید کیانفر  1399/3/2 23:32:49

مدیریت منابع انسانی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿت ﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می اید ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﮐﻮﺷش ﻫﺎى ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد و ﻫﻤﭽنان ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎى سازمان یافته ﮔﺴﺘﺮش می ﯾﺎبد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮان از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﺮﺧﻮردار می گردد. مدیریت، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻄﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ، افراد گروه ها برای دستیابی ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮوﻫﻰ، به طور موثروبا انگیزه، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾند.

نوید کیانفر  1399/3/2 23:30:28

مدیریت مالی و تکنولوژی

واحد مدیریت مالی در شرکت‌ها با این هدف شکل گرفته که بتواند ضامن سلامت مالی یک کسب‌و‌کار باشد و تمام واحدهای کسب‌وکار با استفاده از مدیریت صحیح می‌توانند هزینه‌های خود را کنترل کنند و به حداقل برسانند. فناوری اطلاعات و نرم افزارهای مربوط به این رشته نقش مهمی در ثبت و گزارش دهی اطلاعات مالی دارند به همین دلیل است که امروزه مدیران مالی نم یتوانند بدون اگاهی و تسلط در این زمینه وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

نوید کیانفر  1399/3/2 23:17:29